opgericht 1946                                                                                                                          

 

Landschap     Resultaten     Waarnemingen     Jeugd

     
 

 

Timertsmar in vroege voorjaar

 

 

Bruine Kiekendief

Blaauwborst

 

Zwarte Stern met jongen

Home

Bestuur

Contact

Agenda

Links

Nieuws

 

<< Terug

Timerts-mar

Aan de weg van Grou naar Warten ligt, ongeveer een kilometer voorbij de Toetse brug aan de linkerkant van de weg, het natuurgebiedje  Timerts-mar. Het meertje, ook wel bekend onder de naam Hedzers-mar, is tot begin jaren '60 als vuilstort is gebruikt en tot 10 jaar geleden aan zijn lot overgelaten is geweest. Toen heeft Staatsbosbeheer het gebied aangetrokken en een aantal maatregelen getroffen om het gebied tot natuurterrein te ontwikkelen.

Het centrale gedeelte van de Timertsmar is gebruikt als vuilstort, het oostelijke gedeelte van het meertje is gespaard gebleven. Door het meertje loopt de Bouwesleat, oostelijk overgaand in de Mar-Tijnje. Het meertje is begroeid met Waterlelie, Gele plomp en Krabbescheer. De voormalige stort is met een laag klei afgedekt en is nu begroeid met grote Wilg, Populier en een dichte vegetatie van manshoge Reuzenberenklauwen. Rondom het gebied is de laatste jaren landbouwgrond omgevormd tot natuurgebied. Noordelijk van het gebied is een ondiep meertje gegraven waar Pitrus welig tiert. Het naastgelegen rietveld wordt jaarlijks gemaaid. Door het aanbrengen van een stuw werd de waterhuishouding aangepast. In de afgeplagde gedeelten zijn drie poelen gegraven en werden de sloten verbreed en van glooiende oevers voorzien. Langs de grens van het terrein is een boomwal aangelegd met Sporkehout, Meidoorn, Vlier en Gewone es. Van de drie poelen is er een dichtgegroeid met Riet, de tweede met Grote lisdodde en het derde poeltje heeft nog een open karakter.

In het voorjaar van 2005 is het gebied volgens de SOVON BMP methode geïnventariseerd. De resultaten hiervan lieten zien dat er 41 vogelsoorten in het gebied hebben gebroed, waarvan 4 Rode Lijst-soorten

Grauwe Gans

5

Bosrietzanger

6

Indische Gans

1

Kleine Karekiet

17

Bergeend

3

Spotvogel

2

Krakeend

4

Braamsluiper

1

Wilde Eend

18

Grasmus

1

Slobeend

3

Tuinfluiter

4

Kuifeend

6

Zwartkop

2

Bruine Kiekendief

1

Tjiftjaf

5

Buizerd

1

Fitis

13

Fazant

4

Grauwe Vliegenvanger

1

Meerkoet

6

Pimpelmees

1

Holenduif

1

Koolmees

1

Houtduif

5

Boomkruiper

1

Koekoek

1

Gaai

1

Winterkoning

2

Zwarte Kraai

1

Heggenmus

2

Spreeuw

1

Blauwborst

5

Vink

3

Merel

4

Putter

2

Zanglijster

2

Kneu

3

Sprinkhaanzanger

3

Rietgors

6

Rietzanger

15

 

 

 << Terug